Informacje

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (BTBS)

jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością, utworzoną przez Miasto Bydgoszcz, na mocy aktu założycielskiego sporządzonego 21 marca 1996 r. Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 000070489, a jej akta prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

W 2007 r. doszło do połączenia BTBS z Towarzystwem Budownictwa Społecznego – ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na skutek czego drugim wspólnikiem naszej Spółki została Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Po połączeniu, Udział wspólników w kapitale zakładowym Spółki przedstawia się następująco: Miasto Bydgoszcz 98,30 % udziałów, „ADM” 1,70 % udziałów.