Przyszli najemcy

Kaucje zabezpieczające

Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących BTBS w dniu opróżnienia lokalu. W BTBS kaucja stanowi dwunastokrotność miesięcznego czynszu, obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.
Kaucja jest zwrotna i podlega ustawowej waloryzacji, odpowiednio do kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji.
Kaucję zwraca się w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia mieszkania lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności BTBS z tytułu najmu lokalu

Partycypacje

W Bydgoskim TBS, osoba zainteresowana wynajęciem mieszkania, obligatoryjnie, jako warunek zawarcia umowy najmu, najpierw zawiera z BTBS umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Partycypacja podlega ustawowej waloryzacji i jest zwracana po zakończeniu najmu i opróżnieniu mieszkania – niezwłocznie po wpłacie partycypacji przez kolejnego najemcę, ale zawsze nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia mieszkania. Kwota partycypacji, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy danego mieszkania.
Partycypacja jest niezbędnym elementem finansowania inwestycji BTBS.

Warunki najmu

Ustawowe warunki, jakie muszą spełniać najemcy lokali mieszkalnych BTBS :

–   najemca oraz osoby zgłoszone przez najemcę do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Bydgoszczy,

–   średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć :

a) 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

d) 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

e) 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2.