Przyszli najemcy

Kaucje zabezpieczające

Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących BTBS w dniu opróżnienia lokalu. W BTBS kaucja stanowi dwunastokrotność miesięcznego czynszu, obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.
Kaucja jest zwrotna i podlega ustawowej waloryzacji, odpowiednio do kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji.
Kaucję zwraca się w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia mieszkania lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności BTBS z tytułu najmu lokalu

Partycypacje

W Bydgoskim TBS, osoba zainteresowana wynajęciem mieszkania, obligatoryjnie, jako warunek zawarcia umowy najmu, najpierw zawiera z BTBS umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Partycypacja podlega ustawowej waloryzacji i jest zwracana po zakończeniu najmu i opróżnieniu mieszkania – niezwłocznie po wpłacie partycypacji przez kolejnego najemcę, ale zawsze nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia mieszkania. Kwota partycypacji, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy danego mieszkania.
Partycypacja jest niezbędnym elementem finansowania inwestycji BTBS.