Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500048799-N-2017 z dnia 25-10-2017 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 9151052300000, ul. ul. Grunwaldzka  64, 85239   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 201 410, e-mail przetargi@btbs.pl, faks 523 201 420.
Adres strony internetowej (url): www.btbs.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka komunalna

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
www.btbs.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
pisemnie
pod adres: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy
Numer referencyjny: 7/2017

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Zygmunta Augusta - Rycerskiej w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym, koncepcji zabudowy nieruchomości pomiędzy ulicą Zygmunta Augusta i Rycerską w Bydgoszczy, z uwzględnieniem remontu budynku przy ul. Rycerskiej 13. Zadaniem podstawowym w oczekiwaniach Organizatora Konkursu, jest stworzenie wizji architektoniczno-przestrzennej atrakcyjnej zabudowy wielorodzinnej z umożliwieniem podziału przyszłej inwestycji na dwa autonomiczne etapy, Etap I i Etap II, uwzględniającej prestiż, rangę i charakter obiektu przy jednoczesnym założeniu racjonalnie ekonomicznego kosztu realizacji i eksploatacji.

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71240000-2,
71420000-8
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Organizator Konkursu wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż spełnia warunki dotyczące: 1) posiadania wiedzy i uprawnień niezbędnych do sporządzenia na podstawie koncepcji konkursowej, kompletnej dokumentacji projektowej, materiałów przetargowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, 2) dysponowania niezbędnym potencjałem finansowym i ekonomicznym (ubezpieczenie OC), 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; w ramach tego Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie miał do dyspozycji architekta z wymaganymi prawem uprawnieniami, autora co najmniej jednego kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych ze 100 mieszkaniami lub więcej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przynajmniej jednego projektu, zatwierdzonego pozwoleniem na budowę dotyczącym rozbudowy/nadbudowy lub remontu obiektu zabytkowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Regulaminu. Przed podpisaniem Umowy, wskazana osoba/osoby będzie musiała wykazać się dokumentami potwierdzającymi, że może w Polsce wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Tak

Należy podać dla jakiego zawodu:
architekt
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
1) jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych, programowych i estetycznych zabudowy - 60
2) koszt wykonania dokumentacji Etapu I inwestycji - 20
3) wskaźnik PUM/PU w Etapie I inwestycji - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 06/11/2017, godzina: 10:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
wymóg sporządzania dokumentów w języku polskim
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Uczestnik Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą i uhonorowana będzie przyznaniem I nagrody, otrzyma zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji Etapu I lub Etapów I i II inwestycji. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród i wyróżnień pieniężnych, których łączna pula wynosi 10.000,00 PLN: I nagroda - nagroda pieniężna w wysokości 5.000,00PLN oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji Etapu I inwestycji, II nagroda pieniężna w wysokości 3.000,00PLN, III nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00PLN.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych