Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.btbs.pl


Bydgoszcz: wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy
Numer ogłoszenia: 156723 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3201410, faks 52 3201420.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy, czterokondygnacyjnego. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.21.13.40-4, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawcę w kwocie 150.000,00 PLN.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego, 2) ceny Umowy, która może ulec zmianie w przypadkach : a) zmiany VAT, b) wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony w kosztorysie ofertowym wynikającego z ich zaniechania, c) wykonania robót zamiennych, d) w przypadku ujawnienia w trakcie zamówienia wad, błędów, braków projektowych, skutkujących zmianami dokumentacji, 3) przedłużenia terminu zakończenia robót, co może nastąpić w przypadku : a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych niemożliwych do przewidzenia, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy, b) gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższe, c) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji, d) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad projektowych, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na termin zakończenia robót, e) jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, z technologią realizacji robót, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót, f) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego, g) wystąpienia konieczności rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, konieczności prowadzenia badań archeologicznych, które mogą skutkować niemożnością zrealizowania umowy w terminie umownym, h) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, i) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego, Konserwatora zabytków, itp., j) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 4) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku : a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; c) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania podziemnych sieci, instalacji i urządzeń lub obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania ich w sposób wadliwy, skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, skutkujących w świetle przyjętych dotychczasowych założeniach technologicznych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; e) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; f) zastosowania innych technologii wykonania robót - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane okolicznościami, takimi jak : - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 5) zmiany Kierownika budowy, z tym, że osoba zaproponowana przez Wykonawcę spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie przetargu, 6) zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres wykonywanych robót budowlanych, wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów o podwykonawstwo oraz zmiany zapisów dotyczących związanych z tym kar umownych, 8) zmiany zapisów dotyczących terminu dostarczenia Zamawiającemu projektu/ów Umowy/ów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, stanowiące część zamówienia publicznego, projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany; 9) zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.btbs.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 85-239 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 64.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2016 godzina 10:00, miejsce: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 85-239 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 64.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie